Deklaracja dostępności - Przedszkole nr 46 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Przedszkole 46 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 46 w Lublinie

20-627 Lublin 
ul. Pana Wołodyjowskiego 1

Data publikacji strony internetowej: 05.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.12.2023 r.

Strona internetowa Przedszkole 46 w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Przedszkole 46 w Lublinie
Strona Przedszkole 46 w Lublinie posiada między innymi następujące ułatwienia:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 05.12.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 05.12.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor - Beata Stańczyk-Kręcisz, poczta@p46.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 67 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku przedszkola można dotrzeć pokonując 8 schodków oraz dwumetrowy ciąg pieszy będący przedłużeniem schodów
  • W wejściu głównym prowadzącym do przedszkola znajduje się przedsionek prowadzący do holu, drzwi otwierane są ręcznie.
  • Z przedsionka do holu głównego znajdują się drzwi otwierane ręcznie.
  • Budynek jest trzykondygnacyjny (piwnica, parter i pierwsze piętro), przemieszczanie się miedzy nimi jest możliwe tylko schodami znajdującymi się w holu.
  • Budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wind czy też platform przyściennych.
  • Przedszkole posiada parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, z którego prowadzi chodnik do wejścia głównego.
  • W budynku nie ma informacji głosowej i pętli indukcyjnej.
  • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  • Korzystanie z tłumacza języka migowego możliwa jest tylko po wcześniejszym umówieniu.