Witamy w nowym roku przedszkolnym
2022/2023

.

.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola
i innej formy wychowania przedszkolnego na rok 2023/24:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.
Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

 • w 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
 • w 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów, każde.

Kryteria gminne to:

 1. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko(prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
 2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 4. rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
 5. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
 6. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 27 lutego br., od godz. 8.00 do 10 marca br. do godz. 15.00
  Wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców.

  Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:
  – Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
  – Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,
  – rodzic może również wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 31 marca br. godz. 12.00
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 31 marca br. od godz. 12.00 do 7 kwietnia br. do godz. 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia br. godz. 12.00
 5. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 27 lutego br. do dnia 10 marca br.:

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 2. wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: nabór do przedszkoli/ Nabór Przedszkola

Link bezpośredni http://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/).
Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć, klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe w Lublinie nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną przyjętych w rekrutacji.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.

UWAGA RODZICE!!!

Osoba przyprowadzająca dziecko do placówki ma obowiązek elektronicznej rejestracji wejścia i wyjścia dziecka (przez aplikację lub wpisując indywidualny PIN na urządzeniu zamontowanym w holu)!

Do szatni z dzieckiem może wejść jedna osoba. Do sali dziecko odprowadza pracownik przedszkola.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rodzicu! Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania! Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu!
Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż istotne informacje o stanie jego zdrowia.
Pozostaw aktualny numer telefonu i bezwzględnie odbieraj połączenia z przedszkola!

Rodzic przyprowadza dziecko nie później niż do godz. 8.30 (o 8.30 rozpoczyna się śniadanie i pracownicy są na salach).
Po godz. 8.00 wiatrołap, hol oraz szatnia są sprzątane i poddawane dezynfekcji.

Dzieci przynoszą z domu do przedszkola zabawki i inne przedmioty (np. do kącików tematycznych) tylko w dniu wyznaczonym przez nauczycieli grupy lub na ich prośbę (czyste, zdezynfekowane).

Prosimy o niezostawianie w szafkach w szatni żadnych artykułów spożywczych (słodyczy i picia). Dzieci mają stały dostęp do wody w każdej sali.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W naszej placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny oraz system elektronicznego rejestrowania godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Dziennik elektroniczny to:
– sposób na zgłoszenie nieobecności i śledzenie frekwencji swojego dziecka,
– narzędzie do komunikacji z nauczycielem,
– informacja o płatnościach za przedszkole.

Każdy rodzic powinien uzyskać dostęp do dziennika oraz codziennie rejestrować godziny wejścia i wyjścia dziecka poprzez skanowanie kodu QR lub wpisanie indywidualnego PIN dziecka do rejestratora umieszczonego w holu przedszkola.

uzyskanie-dostepu_v2Pobierz

Adres strony internetowej e-dziennika to: 
https://uonetplus.edu.lublin.eu/lublin

Obejrzyj film jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika:
https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg&feature=youtu.be

mobilna_rejestracja_obecnosci_instrukcja_dla_rodzicowPobierz

Aby się zalogować możesz również skorzystać z poniższej instrukcji:
Uzyskanie-dostepu

 1. Wejdź na adres dziennika elektronicznego: 
  https://uonetplus.edu.lublin.eu/lublin
  Wyświetli się powitalna strona systemu
 1. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś w przedszkolu.
 2. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
 3. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link aktywacyjny podany w treści, aby nadać własne hasło.
 4. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło.
 5. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

Rodzice, którzy mają dzieci zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, mogą dokonać tzw. scalenia kont w dzienniku elektronicznym. W tym celu należy ujednolicić w obu dziennikach unikalny numer nadany do kont poszczególnych dzieci, mający postać: V_LUBLIN_indywidualny numer (np.V_LUBLIN_123456)  Numer wygenerowany dla konta szkolnego należy dostarczyć do przedszkola. Poniżej szczegółowa instrukcja dotycząca scalenia kont:

scalenie_kont

instrukcja_scalania_kont_uzytkownika_lublin Pobierz

Dodatkowe informacje na temat elektronicznej rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu:

faq_mobilna_rejestracja_dziecka_instrukcja_w_pytaniach_i_odpowiedziach

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elektroniczna rejestracja wejścia i wyjścia dziecka kliknij!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prosimy Rodziców o śledzenie na bieżąco zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki!

a_zachowanie_bezpieczenstwa_zdrowotnego_nowe_wytyczne_LS_LR_zalacznik2Pobierz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zapraszamy do śledzenia aktualności (m.in. opłaty za przedszkole) oraz do odwiedzin na stronach grupowych.

.