Informacje ogólne

Przedszkole nr 46 jest czynne w godzinach 6.00 – 18.00, przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Opieką całodzienną jest w stanie objąć 145 dzieci.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą uwzględniać również: stopień rozwoju dziecka, potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia, wzajemne sympatie itp. 

W przedszkolu funkcjonuje corocznie 6 oddziałów. W każdym pracują dwie nauczycielki na zmianę. Do każdego oddziału przydzielona jest woźna oddziałowa. W grupie dzieci trzyletnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

Przedszkolem zarządza Dyrektor. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Przedszkole zapewnia wyżywienie składające się z trzech posiłków, przygotowanych we własnej kuchni. Blokiem żywieniowym kieruje referent do spraw zaopatrzenia. W kuchni pracują 3 osoby. W przedszkolu zatrudniony jest również 1 dozorca dzienny i 6 woźnych oddziałowych.

Organizację  pobytu dziecka w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia dostosowany do potrzeb dziecka i wymogów edukacyjnych.