Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

Wprowadzenie

Przedszkole nr 46 w Lublinie jest usytuowane w dzielnicy LSM przy ul. Pana Wołodyjowskiego 1. Do sześciu oddziałów może uczęszczać 145 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zatrudnionych jest 30 osób, w tym 15 nauczycieli – 5 nauczycieli dyplomowanych, 6 nauczycieli mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowanych i 1 stażysta. Placówka jest funkcjonalnie urządzona, z dobrym układem budynku, wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne. Każdy oddział ma swoją salę do zajęć dydaktycznych z własnym węzłem sanitarnym. Ponadto dzieci mają do dyspozycji dużą salę do zabaw muzyczno-ruchowym i ćwiczeń gimnastycznych. Przedszkole posiada dobrze wyposażoną kuchnię, w której przygotowywane są dla dzieci trzy „domowe” posiłki dziennie. Przy przedszkolu znajduje się duży zielony ogrodzony ogród z placem zabaw. Przedszkole sąsiaduje z ogródkami działkowymi. Umiejscowione jest z dala od ruchliwych ulic, ale z dobrym połączeniem z głównymi arteriami komunikacyjnymi miasta.

 Prawidłowe funkcjonowanie placówki wychowania przedszkolnego uwarunkowane jest wieloma czynnikami, m.in. lokalizacją, bazą materialną, poziomem wykształcenia kadry pedagogicznej oraz zaangażowaniem pracowników niepedagogicznych w budowaniu właściwego obrazu przedszkola i otwartością na współpracę ze środowiskiem. Zróżnicowane formy spotkań z rodzicami integrują rodziców i nauczycieli, co podnosi skuteczność przepływu informacji i znacząco wpływa na relacje rodzic-nauczyciel. Rodzice stają się współodpowiedzialnymi w zrządzaniu przedszkolem, a swoim działaniem tworzą jego pozytywny wizerunek.

W przedszkolu istnieje  różnorodność aktywności dziecka. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawnia swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielowi na określenie jego potencjału. To od nas dorosłych (rodziców, nauczycieli) w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które być może nigdy się nie ujawnią.

W ramach realizacji Programu Rozwoju Przedszkola większy nacisk będzie położony na „rozwijanie inteligencji wielorakich”  wychowanków na podstawie teorii Howarda Gardnera (psychologa Harward University). W literaturze psychologicznej pojęcia „inteligencji” najczęściej definiowane jest jako zdolność rozumienia, kojarzenia, bystrość w rozwiązywaniu określonych problemów. Wg Gardnera od środowiska w jakim dziecko wzrasta, zależy jego rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji.

Taka jest też  wiodąca idea koncepcji pracy pedagogicznej Przedszkola nr 46 w Lublinie.

Wizja przedszkola

Wizją przedszkola jest przede wszystkim naświetlenie i przestrzeganie praw dziecka.

Podstawowym zadaniem naszego przedszkola jest stworzenie dzieciom przyjaznych i bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Najwyższą wartością w pracy jest przestrzeganie praw i potrzeb dziecka. Realizowane programy wychowania przedszkolnego umożliwiają dziecku prawidłowy rozwój osobowości, wyrównywania szans edukacyjnych. Zapewniamy każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie. Rodzice są wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej. Nasze przedszkole respektuje prawo rodziców do zabierania głosu w sprawach dotyczących ich dziecka. Przedszkole będzie starało się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych, którym leży na sercu dobro dziecka.

Misja przedszkola

Nadrzędnym celem jest  stworzenie warunków do szeroko rozumianej indywidualizacji nauczania i wychowania.

Misją naszego przedszkola jest koncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka uwzględniając jego aktywność w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Przygotowujemy młode pokolenie do dalszego życia, podejmowania decyzji, uzasadniania swoich racji. Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa, umożliwiając dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy dziecku w rozwoju jego talentów. Praca dydaktyczno-wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.

Kierunki rozwoju przedszkola

Wiodącym kierunkiem rozwoju przedszkola jest działania zmierzające do rozwijania inteligencji wielorakich dziecka.

Cele główne:

☺ diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci

☺ rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak: dobroć, otwartość, zaradność, empatia, odporność emocjonalna, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, samodzielność

☺ stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym;

☺ organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny rozwój w celu przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole

☺ kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki, nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć

☺ wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenia kwalifikacji

☺ stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką

☺ zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia placówki

☺ dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku

Realizacja celów:

☺ organizowanie takich warunków działalności przedszkola, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa

☺ realizacja programów wychowania przedszkolnego, ofert edukacyjnych i przedsięwzięć

☺ monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców (ankiety, ścisła współpraca z radą rodziców)

☺ szersza współpraca ze środowiskiem tj. Radą Osiedlową, Radą Dzielnicy

☺ dbanie o odpowiednią atmosferę w pracy, wzajemne zaufanie, przeciwdziałanie mające na celu zapobieganiu konfliktom, motywowanie pracowników nagrodami, pochwałami, wyróżnieniami

☺ promowanie efektywnych form doskonalenia i samodoskonalenia

Opieka i wychowanie

Wysoka jakość opieki dydaktyczno-wychowawczej sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.  

Realizacja celów:

☺ rozszerzenie współpracy ze środowiskiem

☺ weryfikacja programów nauczania i tworzenie nowych zgodnie z nową podstawą programową

☺ prowadzenie badań opinii rodziców w zakresie ich oczekiwań

☺ zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia w realizacji zadań placówki

☺ stworzenie jednolitego i spójnego systemu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego

☺ współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  i z ośrodkami MOPR, MOPS

☺ realizacja programu adaptacyjnego „Pomagamy dziecku przekroczyć próg przedszkolny” celem pomocy dziecku i rodzicom w  adaptacji do nowych warunków

☺ prowadzenia warsztatów i zabaw przyrodniczo-badawczych pt. „Mali Odkrywcy”- zakładanie okresowych kącików przyrody i rabat kwiatowych w ogródku przedszkolnym

☺ organizowanie zajęć otwartych, wycieczek, uroczystości i spotkań z udziałem rodziców

Kształcenie:

Celem będzie:

☺ wspomaganie rozwoju emocjonalne, społecznego, intelektualnego i fizycznego dziecka
☺ diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci poprzez zabawy, edukację teatralną, muzyczną, plastyczną, matematyczną – daje to możliwość wykorzystania spontanicznej ekspresji i skłonności do naśladowania
☺ organizacja zajęć otwartych, spotkań, przedstawień teatralnych dla i z udziałem rodziców, społeczności przedszkolnej i lokalnej
☺ realizacja zajęć dodatkowych: rytmika, taniec, logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski
☺ realizacja zajęć dodatkowych: rytmika, taniec, logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski
☺ poznawanie najbliższego otoczenia, kultury i sztuki regionu, kraju, Europy i świata poprzez realizację ofert edukacyjnych „Najciekawsze zakątki Lublina” oraz „Wycieczka przez kontynenty”
☺ rozwijanie u dzieci takich cech charakteru, jak: dobroć, otwartość, zaradność, empatia, odporność  emocjonalna, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, samodzielność
☺ tworzenie wzoru absolwenta.

Model absolwenta:

Dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w nowym środowisku w roli ucznia:
☺ jest dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych
☺ jest samodzielne, twórcze, otwarte i życzliwie nastawione do innych
☺ potrafi cieszyć się z własnych osiągnięć i godzić z porażką
☺ wykazuje motywacją do uczenia się i wysiłku intelektualnego oraz współdziałać w zespole
☺ posiada wiedzę matematyczną
☺ wykazuje tolerancję wobec innych

Tworzenie wzoru absolwenta możliwe jest dzięki:

☺ dostosowaniu pracy do indywidualnych potrzeb dziecka, grupy
☺ realizacji programów i ofert edukacyjnych
☺ diagnozie umiejętności, potrzeb i obserwacji dzieci
☺ ścisłej współpracy z rodzicami
☺ współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Działalność środowiskowa

Naszym celem jest inicjowanie działań zmierzających do integracji placówki ze środowiskiem oraz promocji prowadzonych w przedszkolu działań.

Realizacja celów:

☺ współpraca z Rodzicami w szeroko pojętym znaczeniu – organizowanie uroczystości, zajęć otwartych, warsztatów, dni otwartych, zebrań i wycieczek
☺ współpraca ze Szkołą Podstawową nr 38 i 42 w Lublinie w ramach realizacji programu własnego pt. „Z przedszkola do szkoły”. Program ma celu przybliżenie  dzieciom środowiska szkolnego (udział w lekcjach otwartych, uroczystościach, spotkaniach z rodzicami) by zmniejszyć stres związany z wejściem w drugi etap edukacji
☺ współpraca z Domem Kultury „Grażyna”- udział w przeglądach teatralnych, recytatorskich, imprezach kulturalno oświatowych, organizowanie wernisaży dla innych przedszkoli i rodziców
☺ współpraca z Biblioteką im. H. Łopacińskiego w Lublinie – realizacja programu własnego „Książka przyjacielem dziecka” poprzez udział w spotkaniach integracyjnych z innymi przedszkolami i uczniami klas I. Udział w lekcjach edukacyjnych, wypożyczanie książek, organizowanie wspólnie różnych uroczystości, zapraszanie pracowników biblioteki w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, oraz organizowanie wystaw prac plastycznych i uświadomienie dziecku, że kluczem do wiedzy jest kontakt z książką
☺ współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – prowadzenie przez specjalistów badań przesiewowych, praca w ramach powołanych zespołów zdaniowych zgodnie z nowym przepisami
☺ współpraca z Filharmonią Lubelską – organizowanie cyklu comiesięcznych spotkań: poznawanie różnych instrumentów i stylów muzycznych oraz tańców i strojów regionalnych
☺ współpraca z Policją w ram
ach akcji: „Bezpieczny przedszkolak”
☺  współpraca z LOŚ w ramach realizacji programu własnego „Żyj z przyrodą w zgodzie”, udział w akcji Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, posprzątajmy Lublin na wiosnę oraz  propagowanie wartości i zachowań proekologicznych 
☺ współpraca Domem Pomocy Społecznej „Betania” – uwrażliwienie wychowanków na pomoc ludziom starszym i chorym, organizowanie przedstawień i drobnych upominków z okazji różnych świąt
☺ współpraca z UMCS – pomoc studentom w odbywaniu praktyk, organizowanie spotkań integracyjnych na terenie przedszkola
☺ współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim z wydziałem architektury zagospodarowania terenu – pomoc studentom w tworzeniu projektów i odbywanie praktyk
☺ współpraca z Radiem Lublin – udział w akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
☺ współpraca z przedszkolami – udział w konkursach i przeglądach teatralnych, muzycznych i plastycznych, warsztatach metodycznych, spotkaniach szkoleniowych, (współpraca dyrektorów w zakresie rekrutacji)☺ współpraca z Lubelskim Hospicjum dla dzieci im. „Małego Księcia”- udział w akcji zbierania plastikowych nakrętekudział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”.